Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Парите и социалното обкръжение

На нас ни се налага да изградим такива обществени системи, които ще задоволяват насъщните потребности на всеки човек. По този начин не само ще облекчим живота си, ще решим всички социални проблеми, но и ще открием вътрешната сила, даваща ни

Как да избегнем ударите

Необходимо е да достигнем такова състояние, че пред всеки човек да бъдат представени разбираемо тези две възможности за постигане на единство в света. Към подобие с природата, гарантиращо неговото благополучие.

Взаимопомощта, като решение на проблемите

На първо време е необходимо да се погрижим за минималното жизнено ниво на всеки! Длъжни сме да изградим нова форма на отношенията между хората, основана на това, че всички зависим един от друг! Единствено взаимопомощта ще може да помогне да

Време е да направим изводи

Причината за всички наши беди е една: нашият егоизъм, преставайки да расте количествено, е станал различен качествено. Той стана взаимосвързан, свърза ни всички заедно. По такъв начин, той стана подобен в своята взаимовръзка с Единната Природа, но противоположен на нея

Социалния баланс

Здраво общество е хармоничното общество, в което всички негови части се намират в интегрално взаимодействие. В токова общество се разкрива неговата вътрешна сила,  несъществуваща преди…

Светът, в който живеем

Светът, в който живеем е една удивителна по своята сложност система, в която всички части са взаимосвързани и зависят една от друга.

В течение на дълги години тази сложност убягваше от нашия поглед. Светът ни се струваше, като набор от най-различни елементи, а не единен, неразделно цял, какъвто се представя пред нас сега.

Възприемането на реалността, изтъкано, като че ли от отделни части, налагаше своя отпечатък върху образователните ни програми. Почти всички учебни заведения, от детските градини до университетите, се придържат към разделното изучаване на различни теми и предмети, без обяснение за тясната връзка между тях, игнорирайки единството на света.

Интегралната система разглежда света, като цялостна система и представлява нов, комплексен подход към обучението, различен от тези, към които сме привикнали. В рамките на интегралната методика се изучават не отделни теми, а широкото им проявление, позволяващо да се намери връзка между различните явления и да се обхване с поглед общата картина.

Страх от нищетата

Доближаваме се до състояние, когато няма да можем да покрием с пари дори и насъщните си потребности. Човечеството навлиза в нова форма на взаимоотношения и единствено общество, намиращо се във взаимно обезпечение, ще може да съществува спокойно и уверено.

Интегралните връзки

Ние сме длъжни да обърнем внимание на интегралността на света! Днес ние усещаме призива на природата, натискът й върху нас, само заради това, за да започнем постепенно да изменяме себе си към подобие с нея.

Време е да мислим глобално

Основата на съвременната икономика е постоянният ръст на потреблението. Но стигнахме до състояние, когато постоянният ръст е вече невъзможен и причината съвсем не е в икономиката.

Власт на народа

Ако ние достигнем до правилна взаимовръзка между нас ще станем, като единна балансирана система, ще се избавим от всички проблеми, ще усетим увереност и покой.