Dr Michael Laitman För att förändra världen – förändra människan

Global utbildning som en lösning på krisen

Global Education as a Remedy for the CrisisÅr 2011 befinner sig världen mitt i en multidimensionell kris som har “jäst” under många år, men som först nyligen materialiserats i vårt medvetande. Vi bevittnar en ekologisk kris vid sidan av en expansiv ekonomisk brytpunkt som hotar hela vår existens, humanitära nödsituationer, ökande kris inom utbildning, vetenskap och familjerelationer, en alarmerande ökning av drogmissbruk och en global ökning av terrorism.

Ett tillvägagångssätt för krishantering föreslår lokala och avgränsade lösningar på vart och ett av de områden som drabbats, som ekonomi, politik, ekologi, utbildning och så vidare. Vi vill erbjuda ett annat och bredare synsätt: vi står inför en global kris, som därför kräver en global lösning. Men att föreslå en sådan lösning kräver att vi först analyserar och förstår de orsaker som lett fram till denna globala kris.

Från lokal existens till global existens

Ända sedan historiens begynnelse har mänsklighetens drivkraft varit egoismens ständiga utveckling. I det förflutna tillät vår inbyggda självcentrering mänskligheten att överleva, växa och så småningom frodas. Ju större begär att tillfredsställa våra behov, desto mer sofistikerade var de sätt vi uppfann för att tillfredesställa dem.

Först levde vi i enskilda klaner. Sedan växte klanerna och en kamp mellan människor och territorium blev resultatet. Vid samma tid utvecklade vi jordbruk, vilket ledde till mer utarbetad handel och kommersiella band mellan oss. Senare revolutionerades de sociala och kulturella områdena samt utbildningsområdet, vilket ytterligare stärkte banden mellan oss.

Förståelsen att vi kunde dra större nytta av att kombinera insatser och gå samman skapade den industriella eran (liksom utbildningsväsendet), följt av den moderna eran och slutligen informationsrevolutionen, som har ökat förbindelsen mellan människor på en helt ny och sofistikerad nivå. Efter tiotusentals år har världen blivit en global by, i vilken vi alla är socialt, politiskt och ekonomiskt sammanlänkade

Och nu har den grundläggande förändring som började på 2000-talet blivit exponerad: den kraft som hittills drivit individer har inverterats från personligt ego till globalt ego och bundit oss alla i en ond cirkel. Detta i sin tur har tvingat fram en serie världsförändrande händelser:

  • Mänskligheten har blivit ett integrerat, globalt system i vilket alla är beroende av varandra.
  • Från den stund mänskligheten förvandlades till ett integrerat, globalt system, har de regler som gäller för alla sådana system i naturen börjat gälla även mänskligheten. Eftersom naturens system alltid söker balans, beror överlevnaden av alla system på i vilken utsträckning var och en av dess beståndsdelar får det som är nödvändigt för dess existens, och använder resten av sina ansträngningar till att gynna systemet som helhet.
  • Så länge vi fortsätter att relatera egoistiskt till varandra (trots att världen har blivit integrerad), agerar vi emot de lagar som gäller för varje slutet system i naturen. I denna mening är vi som celler som förstör för oss själva i en organism. När det gäller den mänskliga kroppen är resultatet en cancertumör. När det kommer till mänskligheten är resultatet en kris i det moderna livets varje sfär.
  • Lösning på krisen: Vi måste höja vårt kontaktnätverk till en verkligt global nivå. Varje och en måste känna till naturen hos den värld vi lever i och inse att på 2000-talet beror ens öde på ens attityd till andra människor.

Från detta perspektiv blir det tydligt att den nya värld som framträdde i början av 2000-talet inte är en värld som kräver materiella, finansiella eller politiska lösningar.

Den kräver snarare, i första hand, en lösning inom utbildningsområdet.

Publicerad i Artiklar