Д-р Михаел Лайтман Бъдещето на света е в промяната на човека

Светът, в който живеем

Светът, в който живеем е една удивителна по своята сложност система, в която всички части са взаимосвързани и зависят една от друга.

В течение на дълги години тази сложност убягваше от нашия поглед. Светът ни се струваше, като набор от най-различни елементи, а не единен, неразделно цял, какъвто се представя пред нас сега.

Възприемането на реалността, изтъкано, като че ли от отделни части, налагаше своя отпечатък върху образователните ни програми. Почти всички учебни заведения, от детските градини до университетите, се придържат към разделното изучаване на различни теми и предмети, без обяснение за тясната връзка между тях, игнорирайки единството на света.

Интегралната система разглежда света, като цялостна система и представлява нов, комплексен подход към обучението, различен от тези, към които сме привикнали. В рамките на интегралната методика се изучават не отделни теми, а широкото им проявление, позволяващо да се намери връзка между различните явления и да се обхване с поглед общата картина.